14 juni 2010

Kompetenceudvikling af undervisere

I rapporten ”Lærernes undervisningskompetence”, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra KL, professionshøjskolerne og Undervisningsministeriet, gives der en række anbefalinger til, hvordan professionshøjskolerne gennem kompetenceudvikling kan styrke grundskolelærernes færdigheder inden for fire områder. Det drejer sig om klasserumsledelse, pædagogisk brug af it i undervisningen, undervisningsdifferentiering og evidensbaseret undervisning.
Rapporten kan, sammen med et sammendrag af arbejdsgruppens anbefalinger, findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

En af anbefalingerne lyder:

”Arbejdsgruppen anbefaler, at professionshøjskolerne fortsætter udviklingen af partnerskaber med kommunerne om udvikling af konkrete uddannelsesforløb, der matcher skolernes behov, herunder udvikling af mere fleksible tilrettelæggelsesformer for gennemførelse af uddannelsesforløbene”.

Hos eVidenCenter har vi gode erfaringer med at afvikle kompetenceudviklingskurser som fleksible e-læringsforløb, der tager afsæt i undervisernes egen praksis. EVA anbefalede i forlængelse af projektet It i skolen (2009), at kompetenceudvikling tager afsæt i undervisernes egen praksis. Det er også eVidenCenters erfaring, at en tæt forbindelse til praksis er en forudsætning for en vellykket kompetenceudvikling af undervisere.

eVidenCenter udbyder en række certificeringskurser til efteruddannelse af undervisere på gymnasialt niveau, som professionshøjskolerne med fordel kan hente inspiration fra. Kurserne er tilrettelagt som fleksible netbaserede læringsforløb, der tilbyder kursisterne at arbejde med problemstillinger i forbindelse med deres egen undervisningspraksis. En af fordelene ved at anvende e-læring i forbindelse med kompetenceudvikling er, at denne læringsform giver den enkelte kursist mulighed for at planlægge sit eget forløb ud fra et hensyn til andre arbejdsopgaver. En anden fordel er, at det giver kursisterne mulighed for at samarbejde og videndele på tværs af skole- og kommunegrænser.

Indholdsmæssigt er der i vore kurser især fokus på didaktiske og pædagogiske overvejelser i forbindelse med anvendelsen af e-læring, herunder mulighederne for at undervisningsdifferentiere med it, og vi er derfor glade for, at disse to fokuspunkter indgår i arbejdsgruppens overvejelser over kompetenceudviklingen af grundskolens undervisere.

Du kan læse mere om vore kurser her.

Af Niels Jakob Pasgaard, eVidenCenter og Daniella Tasic Hansen, eVidenCenter

Ingen kommentarer:

Send en kommentar